Registrace

Pro užívání datových souborů z Českého sociálněvědního datového archivu se zavazuji dodržet následující obecné podmínky::

  1. Data mohou být použita pouze pro účely nekomerčního výzkumu nebo nekomerční výuky.
  2. Datové soubory neobsahují identifikovatelné osobní údaje o respondentech. Uživatel datových souborů se nesmí pokoušet na základě poskytnutých dat osobní údaje o respondentech zjišťovat.
  3. Uživatel se zavazuje dodržovat etické a právní podmínky pro používání datových souborů.
  4. Jakékoliv zveřejnění informací založených na datech poskytnutého datového souboru vyžaduje přesnou citaci zdroje, tedy depozitora datového souboru a ČSDA.
  5. Uživatel bere na vědomí, že ČSDA není majitelem poskytovaných datových souborů, a nezodpovídá žádným způsobem za správnost a spolehlivost dat.
  6. Uživatel nesmí poskytnutá data dále distribuovat a poskytovat k nim přístup dalším osobám.
  7. Uživatel je povinen informovat archiv o všech publikacích, které byly vytvořeny na základě poskytnutých dat.
  8. Uživatel bere na vědomí, že ČSDA poskytuje datové soubory elektronickou formou bezplatně, pokud není uvedeno jinak. Jiná distribuce datových souborů a služby mohou být zpoplatněny podle nákladů na provedení požadované činnosti. Elektronický katalog, přístupný přes webové stránky archivu, může být z důvodu údržby dočasně odpojen.
  9. Nedodržení podmínek registrace ze strany uživatele je důvodem ke zrušení registrace ze strany archivu. V případě vážného porušení podmínek užívání datových souborů si archiv vyhrazuje právo podniknout odpovídající kroky, jako je například informování akademické organizace uživatele, nebo jeho zaměstnavatele. V případě porušení právních předpisů bude archiv ČSDA postupovat podle platných právních předpisů ČR.

Souhlasím s tím, aby údaje uvedené při registraci byly zpracovány pro potřeby Českého sociálněvědního datového archivu. Tento souhlas se vztahuje i na poskytnutí registračních údajů depozitorům datových souborů. Souhlas poskytuji na celou dobu trvání mé registrace.